Search form

Ɨtaikena Peba 25:4

4Ajɨ Pesto mɨra amninonj da, “Pol re amaemb de sɨbɨbmetɨnd yɨbɨm Kaisareya wa. Dɨde kon kolenggyam re ma pɨn e taen menonɨm demb de.