Search form

Ɨtaikena Peba 25:5

5Sɨ onggɨt paemb wa wɨngɨrɨnd nɨnda wɨp iyoi rɨga b'ogla kon kɨma yɨpand menon okasi dem de Kaisareya wa. Ɨ rada nangga negɨr omnɨki e yɨbɨm ti pɨlɨnd, onggɨt rɨgapim ket tin kot wa oramisi dem.”