Search form

Ɨtaikena Peba 25:6

6Ɨ Pesto re ton kɨma yɨbnonj eit (8) o ten (10) bibɨr kɨma demb de Yerusalem taunɨnd. Seg ket ton yikonj de Kaisareya wa. Ɨ ɨspari ke ket, ton kot yɨpangendonj, ɨ ton ket b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd omitonj. Ɨ dɨde ton ket b'ingawa yoramitonj Polɨnd iyoyɨm b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa.