Search form

Ɨtaikena Peba 25:7

7Ɨ re ket Pol opendonj, Ju rɨga yepiya re Yerusalem taun ke tuwonj, tin yewatɨnto, dɨde ton ket Polɨm gatab jogjog bebɨgjog yɨtkak opurena eyento Pestom pɨlwa. Ajɨ ton makwa rɨrɨr na aukɨto ɨmɨnjog ouyawam towaina opureni yɨtkak.