Search form

Ɨtaikena Peba 25:9

9Ɨ Pesto singi awonj Ju rɨga nony b'ogɨl okawam. Sɨ ton ket Polɨnd yerkitonj da, “Rɨka man singi et menonɨm de Yerusalem taun wa moina onggɨtyam bebɨg gatab b'ɨsagɨka okatam kor wɨpɨnd?”