Search form

Ɨtaikena Peba 26:1

Polɨmna Yɨtpɨam Agripam Wɨpɨnd

1Seg ket Agripa Polɨnd yomnonj da, “Kon mor gangga motkaen molenggyam b'ɨrmeka yɨt opurenam.” Ɨ Pol ket yɨm b'ɨtnɨkonj yɨt opurenam, dɨde ket b'ɨrmeka yɨt b'atomonj.