Search form

Ɨtaikena Peba 26:10

10Sɨ re kon yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlke danda yokatond onggɨtyam mɨle omnɨkam, kon kea ket jogjog Yesund gar ke utkunda rɨga sɨbɨbmetɨnd aramkeneninond Yerusalemɨnd. Dɨde kwa re rɨgap ten uj ondrɨkam amnenento, kon kea singi kɨma emjateneninond ten ongandam.