Search form

Ɨtaikena Peba 26:11

11Ɨ kon jogjogpyam nekenenond komkesa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata, dɨde negɨr kɨma b'ɨdgotnena aramkeneninond Yesund gar ke utkunda rɨga wa pɨlɨnd, ɨ dɨde kwa kon kea danda kɨma ten ɨl angkeneninond Yesund ɨsadrenam. Ɨ dɨde kon towa pɨlwa ma sobijog na soro aukenenond, dɨde towa pɨlɨnd negɨr kɨma b'ɨdgotnena aramkeneninond, ngɨrpu kon ket nekenenond nɨnda taun nata b'enga kantri wɨngɨrɨnd odede mɨle omnɨkam.