Search form

Ɨtaikena Peba 26:12

Polɨmna Engenda gatab Yɨt

(Ɨtai 9:1-19; 22:6-16)

12“Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨna mopyam sɨ rɨgap danda dɨde b'ingawa peba nokawo onggɨtyam wɨko omnɨkam de Damasko wa. Sɨ kon ket nekond Damasko wa.