Search form

Ɨtaikena Peba 26:14

14Sɨ sɨn komkesa gou wa sap otektondam. Ɨ onggɨt wɨnɨnd kon ket ara utkundond, ɨ ken Ibru yɨt ke nomnonj da, ‘Saul, Saul! Nangga pae man kor pɨlɨnd negɨr kɨma b'ɨdgotnena yoramitenenyɨt? Sɨ odede moina omnɨki mɨle ke man molenggyam ma sobijog e negɨr auka mekenyɨt odede wɨp rɨngma ra kaut tilenggyam menggɨp ke ɨtarɨk ti yonggyamɨmna oramiti soksok gasa.’