Search form

Ɨtaikena Peba 26:15

15Sɨ kon yerkitond da, ‘Yetet man Yonggyam?’ Ɨ Yonggyam daka mɨra nomnonj da, ‘Kon re Yesuten ya pɨlnate re man negɨr kɨma b'ɨdgotnena yoramitenenyɨt?