Search form

Ɨtaikena Peba 26:16

16Sɨ man utnyite, dɨde onyite moina pɨs ke! Ɨ kon mor pɨlɨnd pɨta aen re men obagenda ma kor wɨko rɨgam dɨde kor yɨr ungata rɨgam. Sɨ man tapureninyɨt dem onggɨt gatab rɨna re man ken yɨr nonget dɨde rɨnte ra kon men motouyauken dem.