Search form

Ɨtaikena Peba 26:17

17Ɨ Kon b'ogla men mɨtɨtmɨkisɨn dem Ju rɨga wa pɨlwa dɨde God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. Ɨ ra ton men negɨr ma b'ɨdgotnena wa oramitena mitiyenenyi dem, Kon ɨta men ɨtrɨngɨndena mitiyenyɨn dem towa pɨlke.