Search form

Ɨtaikena Peba 26:18

18Sɨ man b'ogla ten wumɨr tamneninyɨt onggɨtyam kor gatab yɨr ungata yɨt, mop nokɨp ɨdenat ton yɨr tepangkanj, ɨ sɨbɨbɨm pɨlke tengendanj de ngayam pɨlwa, dɨde Satanamna danda ke de Godɨm pɨlwa. Ɨ ɨngkaimemb ket God towaina negɨr mɨle awɨr tamnɨkiny, ɨ dɨde toda ɨta pɨpmet okatenyi dem God ma pumb tungg rɨga wɨngɨrɨnd yepiya re naska Ken gar ke utkunda ke nokateno ɨ ɨngkenaemb God yɨna amninonj.’