Search form

Ɨtaikena Peba 26:2

2“King Agripa! Kon nony aen da yu kon b'ogɨljog gangga e yokasɨn kornɨm mor wɨpɨnd b'ɨrmeka yɨt opurenam komkesa kor gatab negɨr yɨt rɨna re Ju rɨgap apurento ken kot wa oramitam.