Search form

Ɨtaikena Peba 26:20

20Ajɨ kon ɨta Tina yɨt yɨmta yundokenenyɨn. Sɨ onggɨt penaemb kon naskand nekenond Damasko taun rɨga wa pɨlwa, ɨ Yerusalem taun rɨga wa pɨlwa, ɨ komkesa Yuda eriya nata, ɨ dɨde ket God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. Ɨ kon ket kea towa pɨtapɨta amnenainond da, 'Wɨn b'ogla gar tengenjindam waina negɨr mɨle ke de Godɨm pɨlwa. Ɨ ra wɨn ɨmɨnjog gar b'etngenjindam negɨr mɨle ke de Godɨm pɨlwa, wɨn b'ogla b'ogɨl mɨle nena tamnɨkindam gar ke utkunda rɨgaina mɨle rɨrɨrɨnd. Ɨ ɨdenat rɨgap tangwatenanj da wɨn re ɨmɨnjog Yesund gar ke utkunda rɨga im.’