Search form

Ɨtaikena Peba 26:22

22Ajɨ God ɨta ken ita wɨnɨnd yɨm nokaeneny, dɨde negɨr ke nɨtrɨngendeneny ngɨrpu yu. Sɨ onggɨt paemb kon onyitenyɨn ukoi nyɨ rɨga wa wɨpɨnd dɨde jaba rɨga wa wɨpɨnd, dɨde ket Yesum gatab yɨr ungata yɨt towa pɨtapɨta amnenainyɨn. Kon ma nangga gatab im apureninyɨn towa pɨlwa, ajɨ ɨnsima rɨna re bageyamɨp dɨde Mose apurento warɨm aukam.