Search form

Ɨtaikena Peba 26:23

23Sɨ ɨja naemb jɨ ton opurena teito da Keriso ɨta negɨr kɨma b'ɨdgotnena okateny dem ngɨrpu uj, ɨ ɨta ton naskajog tutnyis dem uj ke, dɨde ton ɨta yɨrkokar okawam ngaya pɨtapɨta omneny dem Tinajog Ju rɨga wa pɨlwa dɨde God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa.”