Search form

Ɨtaikena Peba 26:24

Pol Danda kɨma Agripand Yugowonj Yesund Gar ke Okatam

24Ɨ re Pol onggɨtyam b'ɨrmeka yɨt agenainonj, Pesto b'okta ara yikenonj da, “Pol! Man korɨrkorɨr rɨga et! Moina ukoijog wumɨrte men korɨrɨm momneny.”