Search form

Ɨtaikena Peba 26:25

25Ajɨ Pol mɨra yomnonj da, “Ukoyam Pesto! Kon re ma korɨrkorɨr en, ajɨ kon re b'ogɨl nony menamena kɨma en. Ɨ kon apureninyɨn re ɨmɨnjog yɨtkak im, dɨde dɨmdɨm nony menamena ke opurena im.