Search form

Ɨtaikena Peba 26:26

26King Agripa! Man kea wumɨr et onggɨt gasa gatab rɨja na re Yesum pɨlɨnd aukɨto. Sɨ onggɨt paemb kon rɨrɨr en jabajaba opurenam mor pɨlwa. Sɨ kon ɨmɨnjog e motɨnyɨn da onggɨtyam gasa re makwa ɨta yɨpa egiti yɨbɨm mor pɨlke. Mop nokɨp onggɨtyam gasa re ma wugɨnd wɨgawɨga egiti na aukɨto.