Search form

Ɨtaikena Peba 26:27

27King Agripa! Rɨka man opima ɨmɨnjogɨm amneninyɨt rɨna re bageyamɨp apurento? Kon wumɨr en da man opima ɨmɨnjog ke amneninyɨt.”