Search form

Ɨtaikena Peba 26:28

28Ajɨ daka king Agripa Polɨnd yomnonj da, “Rɨka man ɨja e nony aet odede da man rɨrɨr e ken notɨnyɨt Kristiyan rɨga omnam onggɨt sobijog ganggand?”