Search form

Ɨtaikena Peba 26:29

29Ɨ Pol mɨra yomnonj da, “Nangga ma jɨ sobijog wɨnɨnd o ukoi wɨnɨnd yɨtkak utkundam. Ajɨ kon ɨta gar ke singi yoramitenyɨn Godɨm pɨlwa odede da ma man nenate ajɨ komkesa rɨga yepim re yu ken nutkundenyi, toda kwa b'ogɨl im Yesund gar ke utkunda rɨga taukanj odede kon re dɨde. Ajɨ ɨnte ton maka okasi onggɨtyam mɨle rɨnte re kon ɨjobɨki nɨbnyɨn.”