Search form

Ɨtaikena Peba 26:3

3Kon re ma sobijog sam en, nokɨp man re wumɨrjog et komkesa Ju rɨga sowaina mɨle gatab dɨde kwa sowa wɨngɨrɨnd b'engabenga wɨp yɨt b'ugwatena gatab. Sɨ onggɨt paemb kon metɨrkisɨn, koina yɨt man musɨk utkundene!