Search form

Ɨtaikena Peba 26:31

31Ɨ re ton ewaikurto onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmet ke, ton towalenggyam towalenggyam apurento da, “Ɨtemb re rɨga makwa ngai yɨpa negɨr mɨle yomnɨkonj uj okatam o sɨbɨbmetɨm okatam.”