Search form

Ɨtaikena Peba 26:4

4Sɨ komkesa Ju rɨga ukoi wumɨr im komkesa koina mɨle gatab rɨja na re kon ukendond dɨde onyitond koinajog Ju yɨtam rɨga wɨngɨrɨnd, dɨde kwa rɨdede wɨp yɨrkokar nat kon wɨmena nekenenond Yerusalem taunɨnd.