Search form

Ɨtaikena Peba 26:5

5Sɨ ton kornɨm wumɨr aukɨto re ma emb jɨ. Ɨ ra ton singi taukanj kor gatab ɨmɨnjog yɨt ouyawam onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd, ton b'ogla tapurenanj da kon re yɨpa b'ogɨl Parisai rɨga na nɨbnond, ɨ Parisai rɨga bobo re dɨmdɨmjog danda kɨma Godɨnd ewangaya rɨga im sowa wɨngɨrɨnd.