Search form

Ɨtaikena Peba 26:6-7

6-7King Agripa! Yu kon onyitenyɨn dɨde b'ɨsagɨka yokatenyɨn, mop nokɨp kon yɨpa warɨm b'ogɨl ɨsma yokatenyɨn. Sɨ ɨja emb jɨ yɨtkak. Naska God re kea nɨnda tɨrɨr yɨt aramisinonj sowaina b'uwar wa pɨlɨnd. Ɨngkenaemb sowaina twelp (12) gu rɨgap onggɨtyam tɨrɨr omni yɨt akatenento. Ɨ ton warɨm b'ogɨl ɨsma yokateno da God ma onggɨtyam tɨrɨr omni yɨt opima rɨrɨrkɨp taukanj, dɨde ket yɨr yungaeneno onggɨtyam warɨm b'ogɨl ɨsma rɨrɨrkɨp awowɨm. Sɨ onggɨt yɨr ungawand ton ket kupka gar ke Godɨnd yewangaeneno ita bibɨr dɨde sɨwɨny. Ɨ yu koda re ɨta onggɨtyam yɨpaina warɨm b'ogɨl ɨsma ɨmɨnjog ke yokatenyɨn. Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨgap ken kot wa noramito dɨde kwa yu kon onyisɨn onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd. 8Nangga pae wɨn nonyɨk b'amdenindam odede da, ‘Sɨn ma rɨrɨr im ɨmɨnjog ke okatam da God opima rɨga tutnɨkiny uj ke'?