Search form

Ɨtaikena Peba 26:9

9Koda re naskand kolenggyam kea odede nonyɨk b'amdenenond da, ‘Kon b'ogla rɨga ogoka teyeninyɨn Najaret tunggam Yesu ma nyɨ awɨr omnam.’