Search form

Ɨtaikena Peba 27:1

Polɨnd Gɨga Nya Yiyo Roma wa

1Ɨ re ket Pesto tɨrɨr yomnonj sowaina kot iyoyɨm de Roma mopyam king Kaisam pɨlwa, ton ket nya

yongonjenonj sowanɨm gɨga nya menonɨm de Roma taun wa Italiya kantri wɨngɨrɨnd. Ɨ ton ket Pol dɨde nɨnda sɨbɨbmet rɨga aramkinonj yɨpa andred (100) Roma geja rɨga mopyamɨm pɨlwa nyɨ da Yuliyo yet re yɨbnonj Roma mopyam king Kaisamna geja rɨga bobo wɨngɨrɨnd. Ɨ ɨtemb geja rɨga bobo nyɨ re Sebaste na.