Search form

Ɨtaikena Peba 27:10

10“Kor rɨgawar! Kon yɨr yongen da ra men menon okasu, men opima moga kɨma jɨ ke ukoi bebɨg takatenindam dem, dɨde meraina gasa tedamkurindam dem, ɨ dɨde gɨga kwa negɨr tawɨk dem. Ma onggɨtyam nena im dem, ajɨ meraina yɨrkokar opima kwa tedamkurindam dem. Sɨ ɨtemb re b'ogɨljog e ra men dɨkɨnd tekenyɨn.”