Search form

Ɨtaikena Peba 27:12

12Ɨ onggɨt grogotɨnd re ma b'ogɨl pɨpmet na sowanɨm wɨmenam gɨbɨl wɨnɨnd. Sɨ jogjog rɨgap singi yoramito da, “Ra rɨrɨr tainy opendam de Poinika taun wa, onggɨt grogot ke ket iwasu, dɨde ket amaemb de gɨbɨl wɨn owamu.” Poinika re yɨpa taun na Krete ailanɨnd, ɨ onggɨt grogotɨt sɨpa wɨp owarkiti yowam re iye ake kemag gangga dɨde bargubo ake kemag gangga i. Sɨ ɨtemb pɨpmet re otomanti e gɨbɨl wɨnɨnd wɨmenam rɨb b'uturena kesa.