Search form

Ɨtaikena Peba 27:13

Ukoi Depu Rɨb

13Ɨ onggɨt wɨnɨnd rɨb iye gatab ke yikenonj re musɨk na, sɨ rɨgap ɨja na nony aukɨto da towaina singi re kemb rɨrɨrkɨp ainy. Sɨ gɨga wɨko rɨgap angka angurkɨto gɨga wa, dɨde sɨn wuwond Krete ailan yuru nata.