Search form

Ɨtaikena Peba 27:15

15Sɨ onggɨt depu rɨbɨt kea gɨga yokatonj, ɨ sɨn ma rɨrɨr na gɨga iyoyɨm rɨtata re sɨn menonɨm singi yoramitonda. Ajɨ rɨbɨt gɨga kea otoukena yiyonj, sɨ sɨn menon nena na yokatonda rɨtata re rɨbɨt gɨga wɨp yomnɨkonj.