Search form

Ɨtaikena Peba 27:16

16Ɨ sɨn wuwond yɨpa sobijog ailan yɨuyɨu ogenaya da Kauda. Ɨ onggɨt wɨnɨnd rɨb danda re kea sobijog gou wa awonj. Sɨ sɨn yotonkitonda sobijog gɨga angitam ukoi gɨga kumb wa, ajɨ ma sobijog bebɨg kɨma na aukonj.