Search form

Ɨtaikena Peba 27:17

17Ajɨ kea ket gɨga rɨgap sobijog gɨga yurowato gɨga kumb wa angitam. Ɨ dɨde ton ket ukoi gɨga yɨpand owamam danda kai ke danda kɨma ɨjobɨka yiyeno yɨrgong omnɨkam, nokɨp rɨga moga na aukɨto da ke koipop gɨga negɨr yamnɨke. Onggɨt gatab sɨpa nyɨ borand opima odede koipo wekeneny ogenaya da Sirti. Ɨ ton ket awa gou wa yomno, ɨ ket rɨbɨt gɨga wɨp yomnonj.