Search form

Ɨtaikena Peba 27:18

18Ɨ ɨspari ke ket ma sobijog rɨb ake wuro na yikenonj sɨpand, ɨ sowaina gɨga re oskandena na yiyenonj. Sɨ gɨga wɨko rɨgap rɨgaina gasa b'ɨskokto sɨpa wa gɨga bebɨg wewa omnam.