Search form

Ɨtaikena Peba 27:2

2Ɨ sɨn yɨpa gɨga wa angurkɨtondam, rɨna re ikonj Adramiteno ke ɨ iwatam awonj nɨnda Asiya tungg nata. Re sɨn wuwond onggɨt gɨgand, kea dɨkɨnd yɨpa rɨga yɨbnonj sɨn kɨma Aristarko yet re ikonj Tesalonika taun ke Makedoniya eriya wɨngɨrɨnd.