Search form

Ɨtaikena Peba 27:20

20Ɨ ket sɨbɨbɨt sɨpa yɨkangɨndonj jogjog bibɨr kɨma, sɨ maka lomkongga dɨde ɨki pɨta aento. Ɨ daka depu rɨb re ma sobijog danda kɨma na yikenonj. Ngɨrpu kea sɨn ket kupkakupka nony b'edattondam warɨm b'ogɨl ɨsma yilo wɨmenam. Sɨ sɨn ket ɨja na nony aukɨtondam da, “Uj im taukindam.”