Search form

Ɨtaikena Peba 27:21

21Ɨ ket rɨga re pɨnjog diyam ai kesa na wekenonj. Sɨ onggɨt wɨnɨnd Pol ket onyitonj towa wɨngɨrɨnd, ɨ ket amninonj da, “Kor rɨgawar! Wɨn rako koina yɨt na yokatonda da ma opima iwasu Krete ailan ke, ma rako men odede moga kɨma jɨ ke ukoi bebɨg akatenindam dɨde meraina gasa edamkurindam.