Search form

Ɨtaikena Peba 27:22

22Ajɨ yu kon wen danda kɨma tugoinyɨn sam awowɨm. Nokɨp ma opima ngai men meraina yɨrkokar tedamkurindam, ajɨ gɨga nena e negɨr tawɨk.