Search form

Ɨtaikena Peba 27:25

25Ɨ kon Godɨmna ɨtemb yɨt ɨmɨnjog kae yokasɨn da ɨta tawɨk odede rɨngma na re naska kana Ton ken wumɨr nomɨny. Sɨ onggɨt paemb kor rɨgawar, wɨn sam ainam!