Search form

Ɨtaikena Peba 27:27

27Ɨ re nɨmog sande awonj onggɨt menonɨnd, onggɨt sɨwɨnyɨnd gɨga ɨja na yikenonj rɨtata re rɨbɨt wɨp yomnenonj ɨukitam Adriya sɨpa. Ama rɨka sɨdɨr gatab nat ket gɨga iyena rɨgap kea yongwato da, “Men re yɨpa gɨl wa im wuyɨn.”