Search form

Ɨtaikena Peba 27:29

29Ɨ re ton tondon gatab wumɨr nomnɨto, sɨn ket moga na aukɨtondam da, “Ke gɨga yek orkakorkak koipo motɨr kumbɨnd dɨde negɨr yamɨn!” Sɨ onggɨt penaemb gɨga wɨko rɨgap powa (4) angka b'ɨskokto kibi gatab ke gɨga dɨkɨndemb ena ognatam, ɨ ton ma sobijog na gar ke singi aento da bibɨr wanakana pɨta rain.