Search form

Ɨtaikena Peba 27:3

3Ɨ ɨspari ke ket opektondam de Sidon taun wa. Ɨ andred (100) Roma geja rɨga mopyam Yuliyo Polɨnd rɨgarɨga yomnonj, ɨ kea yingawonj menonɨm ti rɨgawar wa pɨlwa ɨ towa pɨlke okatam nɨnda ti ingaena gasa.