Search form

Ɨtaikena Peba 27:30

30Ɨ onggɨt wɨnɨnd nɨnda gɨga iyena rɨgap b'atonkitto b'ɨkenam onggɨt gɨga ke, ɨ ton sobijog gɨga sɨpa wa inka yiyo. Ajɨ ton singi aukɨto rɨga rabem omnam da ton angka im b'ɨskokanj gɨga sokak ke.