Search form

Ɨtaikena Peba 27:31

31Ɨ ket Pol andred (100) Roma geja rɨga mopyam dɨde geja rɨga amninonj da, “Ra opimemb rɨga maka gɨgand tekeny, wɨn ma rɨrɨr im yɨrkokar okatam.”