Search form

Ɨtaikena Peba 27:32

32Sɨ ket geja rɨgap kai epkɨto rɨna re onggɨt sobijog gɨgand ɨjobɨki wekenonj, ɨ ton ket onggɨtyam sobijog gɨga yɨraro ɨsendam.