Search form

Ɨtaikena Peba 27:33

33Ɨ ɨspara momtand ket Pol rɨga ugoinonj diyam awowɨm da, “Wɨn owi kesa tuyɨmɨt b'ogɨl wɨn yɨr ungawand, dɨde yu kemb nɨmog sande b'undwasya. Ajɨ wɨn makwa ngai diyam auromam.